تعرفـه عضـویت ویـژه  — بمناسـبت تولـد 7 سـالگی پرشـین کرگ تعرفـه ها با احتسـاب 25% تخفـیف لحـاظ گردیـده اسـت

اشـتراک ویـژه شش ماهه

500هـزار تومـان
 • دانلـود نامـحدود ست و سـمپل
 • دانلـود نامـحدود ویدیو و مطالب آموزشی
 • دانلـود نامـحدود نـرم افـزار ، MIDI
 • پشتـیبانی آنـلاین

اشـتراک ویـژه سه ماهه

400هـزار تومـان
 • دانلـود نامـحدود ست و سـمپل
 • دانلـود نامـحدود ویدیو و مطالب آموزشی
 • دانلـود نامـحدود نـرم افـزار ، MIDI
 • پشتـیبانی آنـلاین

اشـتراک ویـژه یک ماهه

300هـزار تومـان
 • دانلـود نامـحدود ست و سـمپل
 • دانلـود نامـحدود ویدیو و مطالب آموزشی
 • دانلـود نامـحدود نـرم افـزار ، MIDI
 • پشتـیبانی آنـلاین

اشـتراک ویـژه هفتگی

200هـزار تومـان
 • دانلـود نامـحدود ست و سـمپل
 • دانلـود نامـحدود ویدیو و مطالب آموزشی
 • دانلـود نامـحدود نـرم افـزار ، MIDI
 • پشتـیبانی آنـلاین