این بخش در دست ساخت میباشد

هنرمند گرامی قسمت ست های رایگان در دست ساخت میباشد و تا چند روز دیگر آماده استفاده خواهد شد .

سـت های رایگان

سـت رایگان برای :
PA2X-PA800-PA1X

سـت رایگان برای : 
PA900-PA600-PA300

سـت رایگان برای :
PA3X-PA3XLE

سـت رایگان برای :
PA4X-PA1000-PA700

فایلهای KMP
لوپ ، Wave و میدی

سـت رایگان برای :
ورک استیشن ها 

سـت رایگان برای :
کیبوردهای رولند

سـت رایگان برای :
کیبوردهای یاماها